.....نی قرمزو تو پاکت شیر توت فرنگیم فرو میکنمو مک بزرگی ازش...

.....

نی قرمزو تو پاکت شیر توت فرنگیم فرو میکنمو مک بزرگی ازش میزنم " مثه همیشه شیرینو خوشمزس..." با صدای کوچیکی که از پاکته شیره چانیول خارج میشه نگامو به اون میدم اونم داشت با لبخند نگام میکردو شیر موزشو میخورد سوالی نگاش میکنمو سرمو تکون میدم زبونشو روی لباش میکشه - هیچی...بعده مدرسه برنامه ی خاصی داری؟ سرمو به نشونه ی نه تکون میدمو منتظر نگاش میکنم تا ادامه ی حرفشو بزنه - پس پایین منتظرت میمونم یه جایی هست که دلم میخواد باهات برم اونجا پاکت خالیه شیر توت فرنگیمو تو سطل اشغال پرت میکنم ولی به لبش میخوره و میوفته رو زمین هوفی میکشمو همونطور که میرم سمتش ازش میپرسم : مشکلی ندارم ولی کجا میخوای بریم؟ پاکتو میندازم تو سطل که همون لحظه شیر موزه چانیول از کناره دستم رد میشه و میوفته تو سطل با حرص نگاش میکنم " چرا ماله من نرفت؟ فک کنم خارم هم قده خودمه !" - حالا کجا میخای بری هوم؟ زنگه کلاسا میخوره و لبای چانیول که بخاطره جواب به سوالم از هم فاصله گرفته بودن دوباره بهم میچسبنو چند لحظه بعد جواب میده: یه ساعت تحمل کن تموم شه این کلاسم باهم میریم میفهمی خب..ارزشه ادامه دادن داره؟...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار