دانش آموزانی که مایل به پذیرش در مدارس نمونه دولتی و نتیز