به سلامتيه کسي که واسه "داشتنش"گند زدم!ب احساس خيليا...!!