ویژه کنید
عکس و تصویر دخترک گفت به آدم برفی خوش به حالت که نداری حرفی که تو را گرم ...

دخترک گفت به آدم برفی خوش به حالت که نداری حرفی که تو را گرم کن...

دخترک گفت به آدم برفی
خوش به حالت که نداری حرفی
که تو را گرم کند دستِ کسی
بی نیازی تو زِ حُرمِ نفسی
یا تو را ناز کشد به وقتِ غم
یا دلت تنگ شود زیاد و کم
آدمک تلخ و پریشان خندید
به تنش دردِ فراوان پیچید
صبحِ دیگر به کنارش آمد
به جوارِ سردِ یارش آمد
دید برفی زِ وجودش مانده
آدمک رفته غزل را خوانده
چند خطی مانده از او برجا
دلِ من را زِ چه کردی حاشا
ساعتی بیش اگر میماندی
حالِ من زِ چشمِ من میخواندی
آدم از برف اگر باشد هم
یک نفر وقتِ غمش باشد کَم
آدمک سرد و پریشان خندید
دخترک مثالِ باران بارید

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...