سینمای فضای باز در سایه کرونا - نوشهیر (Nevsehir) ترکیه