احتمالا کنجکاو ترین موجودات در میان همه موجودات کنجکاو سر