اگه توی زندگیتون آدمی رو دارید که هنوزم که هنوزه قلبش نخ