این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باش...

این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باشع یا #واقعن دوست داشتع باشع فقد واسع فروختن #۲۵۰گرم گوشتشون #تن بع هر #پسری میدن ....🥀😌

اگع بگی #عاشقی #هار میشن تا بفهمن #دوسشون داری میزارن #میرن سراغ کسایی کع با #پول باباشون ب یجایی رسیدن ولی #خایع اینو ندارن یجو #غیرت واسع همسرشون #زن آیندشون داشتع باشن ...🥀😌 اهای پسر پول دار کع #بابات #قاضی قضاتع یا #کارخونع دارع ببینم اگع بابات واست #راست نمیکرد خایع داشی عشق با #هوس قاطی کنی هه fuk you beby 🖤😌🥀... ببینم تو کع عاشق میشی چرا چشت دنبال ۲۵۰گرمی این و اونع با اینکع واسع کسی تعهد عشقو دادی هه همتونو دیدیم ... #ادعا ممنوع #عشق ک.ی.ر 😒😌🖤🥀 #پست_جدید #تکست_خاص #عشق #دخترونه #تنهایی #خاصترین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار