هوادارای لنگی هم مثل مسئولین تیم لنگی فقط حاشیه میسازند و