"به‌نام‌دختر"به‌نامِ‌دخترهایِ‌موفرفری،مولَخت،موبلندومو‌کوتاه...

"به‌نام‌دختر"

به‌نامِ‌دخترهایِ‌موفرفری،مولَخت،موبلندومو‌کوتاه!...
به‌نامِ‌دخترهایی‌با‌چشم‌هایی‌به‌رنگِ‌دلِ‌شب،‌دخترهایی‌با‌چشم‌هایی‌به‌سبزیِ‌شُمال‌و‌جنگل‌هایَش‌،‌
دخترانی‌با‌چشم‌هایی‌آبی‌ترازآبیِ‌آسمان‌و‌
دخترهایی‌که‌هنوز‌در‌قهوه‌ایِ‌چشم‌هایِشان‌شعری‌برایِ‌گفتن‌هست‌و‌امیدی‌برایِ‌ادامه‌دادن‌وته‌مانده‌ذوقی‌برایِ‌نوشتن...
به‌نامِ‌دخترهایی‌باقلبهایِ‌رنگارنگ^^
مشکی‌‌زرد‌بنفش‌آبی‌قرمز‌اصلا
چه‌فرقی‌میکند!نامِ‌دختر‌خودش‌رنگ‌می‌بخشد‌به‌این‌دنیاوبه‌این‌واژ‌ها.
به‌نامِ‌همه‌ی‌دخترهایی‌که‌بعدازشِکسته‌شدن‌ِبال‌هایشان‌دوباره‌تلاش‌کرده‌اند‌برایِ‌پروانه‌شدن،‌
وباوجود‌اشک‌هاوهق‌هق‌هایِ‌ساعت‌سه‌یِ‌‌نصفِ‌شب‌ِشان،کم‌نیاورده‌اند...
دخترهایی‌که‌از‌شکست‌پلِ‌خوشبختی‌ساخته‌اند
مَن‌هم‌یکی‌ازهمین‌دخترها‌هستم،
لیلی‌نیستم‌که‌مجنون‌قصه‌ام‌شوی:)
آیدا‌نیستم‌که‌خدایِ‌کوچکت‌باشم!
مَن‌حتی‌سیندرلایِ‌توی‌افسانه‌ها‌هم‌نیستَم‌که‌کفش‌به‌دست‌دُنبالم‌بگردی
'مَن‌یک‌دختر‌هستم'
و‌همین‌دختربودنم‌هست‌که‌مرا‌زیبا‌می‌کند،مرا‌قدرت‌می‌بخشد!♡
اگر‌مادر‌شدی،‌می‌شود‌حَتی‌اگردخترت‌بیست‌و‌چند‌ساله‌بود‌بازهم‌لالاییِ‌شب‌هایِ‌خسته‌اش‌شوی؟!
موهایِ‌بلندَش‌راببافی‌یااصلاموهایِ‌کوتاهَش‌را‌نوازش‌کنی؟!
اگر‌پدر‌شدی،می‌شود‌تکیه‌گاهِ‌محکمی‌باشی؟!
وهرروزبیشترازدیروزهوایِ‌دخترت‌راداشته‌باشی؟!
شایَدقدش‌بلندشودوسِنش‌بالا‌برود
امااین‌دختر‌هَمیشه‌دخترکوچکِ‌بابایش‌می‌ماند:]
می‌شوداگربرادرشدی،جایِ‌سخت‌گیری‌هایی‌که‌شاید‌خیلی‌
‌بی‌مورد‌باشد،‌پایِ‌دردو‌دل‌هایِ‌خواهرت‌بنشینی؟!
و‌گاهی‌باخریدنِ‌چیزهایِ‌کوچک‌دلش‌راشادکنی؟!
می‌شوداگرروزی‌فَهمیدی‌دختری
از‌ته‌ِدل‌دوستت‌دارد،واقعا‌دوستت‌دارد
جای‌ِشکستنِ‌‌قلبش،برایَش‌بجنگی؟!
جایِ‌اینکه‌مدام‌خودخواه‌باشی
کمی‌هم‌به‌گریه‌هایی‌که‌به‌خاطرِتو‌بوده‌است‌فکر‌کنی؟!
یِک‌دختر‌ارزشِ‌این‌راداردکه‌تو‌برایَش‌بجنگی!
به‌نامِ‌همه‌یِ‌دخترهایی‌که،‌نه‌مثل‌ِیک‌مردِقوی‌،بلکه‌مثلِ‌یک‌دختر‌ِقوی‌بوده‌اند‌،
'‌درست‌مثلِ‌یک‌دختر' ♥️🦋

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐆𝐢𝐫𝐥'𝐬 𝐃𝐚𝐲🥰🤍🌸

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار