هر گاهی فرصتی برایتان به وجود آمد تسبیح به دست بگیرد و ذک