میدونی الان میگم دیگه زنگم بزنه جوابش نمیدم،دیگه پیامم بد