نزدیک یک سال امدین کاری که حق انجامش رو ندارین وقت گذاشتین؟