به عنوان یک مرد وقتی اینو دیدم واقعا عصبی شدم شما هایی که