نمیتونم خودمو درک کنم بدون تو روزایی رو گذروندم که میخاست