داود نجفیان در گفت و گو با ایرنا به کاهش چشمگیر بارندگی ه