از اهمیت دادن زیاد، بی اهمیت میشید از خوبی کردن زیاد، بدی