میگن تو بهشت برای ناهار روز جمعه فقط آبگوشت سرو میشه~ ~😍