آزمایش "پاپ اسمیر" یکی از آزمایش های غربالگری تشخیص سرطان