جیبت که پُر باشد ، سیگارکشیدن نشانه ی تعمق و تفکر می شود