"اشتباهی که کردم همین بود،یکی از اشتباهات،که میخواستم برا