بهم گفت عشق مثل بازی می مونه. تو هر بازی یکی می بره یکی م