چند سال قبل نوبخت گفت: «اگر برجام نبود حقوق کارمندان را ن