خودت باش خود خودت،برای دوست داشته شدن نیازی به تظاهر نیست