⚜«اعْرِفْ إِمَامَك» امامت را بشناس. وقتی امامت را شناختی،