اولین و اصلی ترین و اخرین ری هستم در ناکجا اباد موعود😐