حرفی ندارم بزنم فقط یک صلوات وفاتحه بفرستید لطفا خواهش