سریال سرزمین آهن:وسطی سورو و چپی یجین آشی بر سر دعوا برای