وقتی دو تا امتحان تو یه روز داری و باید حتما هردوتاشو پاس