گاهی گمان نمیکنی ولی میشود، گاهی نمیشود که نمی شود/گاهی ه