جمعه انجمن کوه نوردی دانشگاه...مقصد آتشکده آذر برزین مهر