تبسم شیرین عشق گوشه ای ازنگاه خداست تنهابه نگاه اومیسپارم