من شت و پتم وقتی سید اینطوری لباس میپوشه و عکس میگیره...ا