به فرزندانمان در کودکی وقت بیشتری برای عروسک بازی بدهیم ت