من همیشه خیلی میخندم ولی وقتایی هم هست که ناراحت میشم