دیدن یک سوسک در اتاق هیچ مسئله ای نیست, در واقع مسئله از