بخشیده ام، شما هم اگر بخواهید می توانید ببخشید؛ آدم زمین