نخستین جشنواره ی منطقه ای شعر لکی واته به کار خود پایان داد