‏نمی توانم در کنار همسر و فرزندانم باشم در حالیکه در مقاب