‏..من برای خودم هيچ ناراحت نيستم و واقعا از اينكه عراقی ه