‏مگر خون من رنگین تر از دیگر سربازان است؟ما باید با رفتار