دروغ نگی هاااااا ماشین خودت چیه ماشین بابات چیه دروغ گو خ