مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت ک