جیییییییییغ شوووور کیوت شده دس بزنین براش جیییییییغ دس هو