خدایا چگونه شکر کنم این نعمت و منتی که بر ما نهاده ای و ا