عاشقشونم چون هر چقدم خراب کاری میکردن باز پشته همو خالی ن