دلم لک زده واسه یه بیرون شهر توی یه روز بهاری بعدش هم....