بچه هایی که طرفدارکیم سوهیونن همه به من پریدن که چرابهش م