خودم به طرفدارای عجقم کیم سوهیون میگم چرابهش میگم پیره ده