یکی از قشنگترین خاطره های زمان مدرسه وقتیه که وسط کلاس در